ارتباط مستقیم

این صفحه برای ارسال نظرات شما، معرفی مسابقات داستان نویسی که از دست من در رفته و موارد مشابه، ساخته شده است. اگر نقد، نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته، مورد و بحثی دارید از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانید مستقیماً به من پیام ارسال کنید. اگر این راه‌ها سخت بود، امکان پیام گذاشتن هم هست.

راه های ارتباط با من:

ارسال ایمیل به
MahdiSalehpoor@gmail.com

پیام به دایرکت اینستاگرام
mahdisalehpour.ir

پیام در گروه متصل به کانال تلگرام
MimSadPlus

دکمه بازگشت به بالا