خوشبختی را نمی‌توان خرید

44

خوشبختی را نمی توان وام گرفت.

خوشبختی را نمی توان برای لحظه ای نیز به عاریت خواست.

خوشبختی را نمی توان دزدید،

نمی توان خرید،

نمی توان تکدی کرد.

بر سر سفره ی خوشبختی دیگران، همچو یک مهمان ناخوانده، حریصانه و شکم پرورانه نمی توان نشست

و لقمه ای نمی توان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند.

پرنده ی سعادت دیگران را نمی توان به دام انداخت، به خانه ی خویش آورد و در قفسی محبوس کرد به امید باطلی، به خیال خامی.

خوشبختی گمان می کنم، تنها چیزی است در جهان که فقط با دست های طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته می شود و از پی اندیشیدنی طاهرانه…

#نادر_ابراهیمی

تبلیغات

دیدگاه‌تان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید